The good carabao is a good role model.
He always does good things. He gets along with his fellow carabaos.
He has a love for truth, kindness, and beauty.
It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.

Dapat tularan ang mabait na kalabaw.
Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw.
May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan.
Masayang basahin ang mga bagay sa pahina, mula 1 hanggang 13.
ISBN: 971-508-255-6
Published: 2005
Language: Filipino (Tagalog), Cebuano and Ilocano, with English translation 
Age Recommendation: 6+
Back to Top